Süryani halkının kökeni, Mezopotamya'nın en eski
dönemlerine kadar dayanmaktadır. (M.Ö.4000)
Tarihi süreç içinde Mezopotamya'nın eski en eski
milletlerinden olan Akad, Asur, Babil, Kalde, ve
Aramiler Süryanilerin kökenini oluşturmaktadır.
Sami kökenli olan bu halklar tarih boyunca
birbirine çok yakın ve benzer uygarlıklar
kurmuştur.
Mezopotomya'da M.Ö. 3000 M.S600 yılları
arasında önce Sümerler ve Akadlar, daha sonra
Asurlar, Babiller, Keldaniler ve Aramiler kültürel
bağlamda birbirine benzer uygarlıklar
kurmuşlardır.
Bu uygarlıklar tarih boyunca, dünyanın ilk anıtsal
kuleleri olan Zigguratlar, saraylar, muazzam
tapınaklar ve dünyanın yedi harikasından biri olan
Babil’in Asma Bahçelerini inşa etmişlerdir. Özellikle
Asur imparatorluğu zamanında Ninve ve diğer
antik kentlerdeki kalıntılar, Mezopotamyalıların
sanat ve mimarlıktaki ustalığını göz önüne
sermektedir.
Yazıyı icat ederek insanlığın gelişmesine büyük
hizmetleri olan Sümerler'in devamı olan Asur ve
Babilliler, hukuk alanında da ilk düzenlemeleri
yapmış ve bu konuda dünyaya öncü olmuşlardır.
Ayrıca yazının Anadolu'da kullanılmasında rol
oynayan Asurlar, bu yönleriyle tarih çağlarını
başlatmışlardır. Ayrıca Babil kralı Hammurabi,
kendi koyduğu kanunların ve kendisinden önce var
olan bütün kanunları toplayıp kil tabletler üzerine
yazdırarak günümüze kadar gelmesini sağlamıştır.
GÜNÜMÜZDE SÜRYANİLER
Türkiye, Irak, Suriye, İran ve Lübnan olmak üzere
ortadoğu'da 6000 Yıllık kadim bir medeniyete
sahip olan Süryaniler, son 40-50 yıl içinde topluca
Batı ülkelerine (özellikle Almanya, İsveç, Hollanda
Belçika ve Amerika) göç etmek zorunda
kalmışlardır.
2000 yıldır inşa ettikleri antik kilise, manastır tarihi
yapıları ve kültürü geride bırakarak, yaşadıkları
toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç
sosyal, siyasal, kültürel ve dinsel olmak üzere
birçok sebebe dayanmaktadır.
Günümüzde Türkiye'de yaklaşık 18 bin Süryani
yaşamaktadır. İstanbul'da 15 bin, Mardin ve
Turabdin bölgesinde ise yaklaşık 3 bin Süryani
yaşamaktadır. Bu rakamlar 30-40 yıl önce 50 bini
geçmekteydi.